Фізична особа-підприємець Нечай Ярослав Романович, що іменується надалі «Орендодавцем», надасть послуги, що вказані нижче будь-якій фізичній чи юридичній особі, що надалі іменується «Орендар».

1. Предмет Договору

1.1. Орендодавець зобов’язується надавати Орендареві у тимчасове володіння і користування (надалі — «оренду») наявне у Орендодавця на момент звернення спортивне обладнання, а Орендар — прийняти передане в оренду обладнання.

1.2. Орендар власним підписом підтверджує повний перелік обладнання, яке передається в оренду Орендарю, та оформлюється окремим документом, який складається при фактичній передачі обладнання Орендарю.

1.3. Повним і беззастережним акцептом Публічної оферти є факт прийняття в оренду обладнання.

1.4. Дана оферта вважається основним документом у офіційних взаєминах між Орендодавцем та Орендарем. Прийняття її Орендарем означає, що всі умови зрозумілі і прийняті в повному обсязі.

1.5. Здійснюючи дії по акцепту цієї Оферти, Орендар підтверджує свою правоздатність та дієздатність, а також законне право користувача вступати у договірні відносини з Орендодавцем.

2. Порядок нарахування орендної плати

2.1. Порядок нарахування орендної плати нараховується згідно до встановлених Орендодавцем прайс-листів, що діють в пункті видачі спортивного обладнання.

2.2. Орендар зобов’язується повернути передане йому Орендодавцем в оренду обладнання в справному стані, зі збереженням повної комплектації, яка була надана на момент передачі обладнання.

3. Порядок передачі та повернення обладнання

3.1. Спорядження надається в оренду після отримання Орендодавцем від Орендаря грошової застави згідно встановлених Орендодавцем тарифів та письмово засвідченого акту приймання-передачі спортивного спорядження.

3.2. Орендодавець зобов’язується при передачі обладнання в оренду Орендарю продемонструвати працездатність, справність і комплектність спортивного обладнання Орендарю, а Орендар повинен, відповідно, перевірити працездатність, справність і комплектність обладнання.

3.3. При поверненні спортивного обладнання Орендарем Орендодавець у присутності Орендаря проводить перевірку його працездатності та комплектності.

3.4. При затримці здачі орендованого спортивного обладнання понад встановлений термін Орендар зобов’язаний оплатити Орендодавцю орендну плату за фактичний час користування обладнанням відповідно до діючих тарифів.

3.5. При поверненні обладнання в разі встановлення факту явної несправності або некомплектності, або наявності очевидних порушень інших технічних характеристик, складається акт приймання спортивного обладнання. В акті вказуються видимі пошкодження, а також Орендодавець залишає за собою термін до 5 робочих днів на виявлення прихованих дефектів. Орендар зобов’язується компенсувати витрати на закупку пошкоджених частин та витрати пов’язані з ремонтними роботами. У разі несплати Орендарем всієї суми Орендодавець вправі звернутися до суду з позовом про стягнення заборгованості.

3.6. Орендар не несе відповідальності за пошкодження, пов’язані з природним зносом деталей і механізмів.

3.7. Якщо спорядження не підлягає відновленню, а також у разі втрати спорядження (також в внаслідок його крадіжки), Орендар зобов’язаний відшкодувати Орендодавцю всі витрати, пов’язані з придбанням такого ж, або аналогічного спорядження (нового) за цінами актуальними на момент встановлення факту втрати (також в наслідок крадіжки) спорядження.

3.8. Орендар згоден з тим, що при виникненні його відповідальності перед Орендодавцем, Орендодавець має право утримати кошти (або їх частину) внесених Орендарем в заставу.

3.9. Якщо протягом 3-х (трьох) робочих днів Орендар не надав вмотивованих заперечень щодо виставленого рахунку на ремонт, або на втрачені комплектуючі, вина Орендаря вважається встановленою і доведеною в односторонньому порядку.

3.10. Орендар зобов’язаний сплатити орендну плату за оренду втраченого (або викраденого) обладнання до дати підписання сторонами акту про відшкодування заподіяної шкоди.

4. Права та обов’язки Сторін

4.1. Орендодавець зобов’язаний:

4.1.1. Консультувати Орендаря з питань експлуатації переданого в оренду обладнання.

4.1.2. Надати Орендарю спортивне обладнання у технічно справному стані.

4.1.3. У разі виявлення несправності, що сталася з вини Орендодавця, а також в разі необхідності проведення ремонту цього обладнання, замінити обладнання на інше, в разі його наявності.

4.2. Орендар зобов’язаний:

4.2.1. Перевірити обладнання перед використанням та підтвердити його справність. Засвідчити своїм підписом згоду з технічною справністю обладнання в акті прийому-передачі.

4.2.2. Не передавати взяте в оренду спортивне обладнання на будь-яких підставах третім особам, без узгодження з Орендодавцем.

4.2.3. Не розбирати механізми та не модифікувати обладнання ніяким чином, не виконувати будь-яке технічне обслуговування і ремонт.

4.2.4. У разі пошкодження або втрати обладнання Орендар зобов’язаний негайно в усній формі по телефону і в письмовій формі повідомити Орендодавця про те, що трапилося; причини і розмір збитків встановлюються Орендодавцем після проведеної діагностики.

5. Ціни та порядок розрахунків

5.1. Орендна плата за спортивне обладнання встановлюється відповідно до прайс-листу за проміжок часу, кратний 60-ти хвилинам. Орендна плата з урахуванням індексації за користування оплачується Орендарем до передачі обладнання. У разі, якщо Орендар перевищив оплачений час оренди, в момент повернення обладнання Орендар зобов'язується оплатити несплачений час оренди. У разі повернення обладнання, до настання обумовленого терміну - сума оренди не повертається.

5.2. До моменту повного розрахунку Орендодавець вправі утримувати заставу в себе.

6. Відповідальність Сторін

6.1. Якщо Орендар не здійснює повний розрахунок з Орендодавцем протягом 20 календарних днів після закінчення 3-х денної відстрочки, Орендодавець має право подати судовий позов.

6.2. Орендодавець має право використовувати гарантійний завдаток в якості оплати будь-якого виду шкоди, завданої Орендарем Орендодавцю в процесі оренди обладнання згідно з умовами даного Договору, на що Орендар дає свою згоду шляхом підписання даного Договору. В випадку, якщо суми гарантійного завдатку для погашення заборгованості перед Орендодавцем буде недостатньо, Орендар зобов'язаний відшкодувати різницю між розміром гарантійного завдатку і сумою понесених Орендодавцем збитків. Невикористану частину гарантійного завдатку повертається Орендарю.

6.4. За передачу обладнання у користування третім особам без письмової згоди Орендодавця Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплати штрафу в розмірі до 20% від загальної вартості, переданого без згоди Орендодавця обладнання та достроково повернути дане спорядження.

6.5. Орендодавець не несе відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна життю, здоров’ю та майну Орендаря, безпосереднього користувача Обладнання, іншим особам та довкіллю внаслідок порушення Орендарем правил експлуатації і безпечного використання Устаткування у тому числі шкоди у наслідок ДТП.

6.6. Орендодавець не несе відповідальність за упущену вигоду клієнта або третіх осіб, що виникла внаслідок поломки або поганої роботи обладнання.

7. Інші умови

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором сторони несуть відповідальність відповідно до Договору, а також згідно з чинним законодавством України.

7.2. У випадку не повернення орендованого майна протягом однієї години після закінчення робочого дня або, закінчення терміну прокату, орендодавець звертається до правоохоронних органів з заявою про шахрайство.

7.3. У випадку неповернення орендованого майна та відсутності зв’язку з орендарем, орендодавець публікує в зручний для себе спосіб будь-яку особисту інформацію про орендодавця, на період його розшуку: в тому числі будь-яку інформацію про його родичів, знайомих, колег або інших третіх осіб, які пов’язані з орендарем. Орендар дозволяє публікацію фотографій, відео, аудіо та інших матеріалів в соціальних мережах, зовнішній рекламі, в ЗМІ, і в інших можливих інформаційних порталах.

8. Реквізити Орендодавця

Фізична особа-підприємець Нечай Ярослав Романович.

Виписка з ЄДР серії 3430804637

м. Золочів, вул. Січових Стрільців, 36